Opcje ułatwień dostępu
Opcje ułatwień dostępu

Deklaracja dostępności


Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://wirtualne.muzeum.wschowa.pl


Muzeum Ziemi Wschowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Ziemi Wschowskiej.


  • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-16.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


1.Część zamieszczonych na stronie materiałów nie jest dostępnych cyfrowo.

2.Opublikowane multimedia nie posiadają opisu alternatywnego.

3.Na stronie internetowej częściowo nie zawarto celu linków w kontekście.

4.Niektóre artykuły nie posiadają prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).

Muzeum Ziemi Wschowskiej zobowiązuje się sukcesywnie poprawiać dostępność cyfrową strony.

Osoby zamieszczające materiały na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-15.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marian Niedzielski, info.muzeum.wschowa@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 540 74 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Muzeum Ziemi Wschowskiej, Plac Zamkowy 2, 67-400 Wschowa


1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak podjazdu dla wózków.

2. Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody nie posiadają spocznika.

3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

6. Muzeum Ziemi Wschowskiej umożliwia skorzystanie z tłumacza języka migowego online.

7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.


Muzeum Ziemi Wschowskiej, Plac Farny 3, 67-400 Wschowa


1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak utrudnień przy wejściu.

2. Jest winda (dostępna po umówieniu). Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.

3. Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

6. Muzeum Ziemi Wschowskiej umożliwia skorzystanie z tłumacza języka migowego online.

7. W budynku wyznaczono toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością - na I oraz II piętrze.

8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.